Tử vi 2018 Bính Tuất nam mạng

– SAO: THÁI BẠCH là không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: Xấu – HẠN: THIÊN TINH là giấy tờ pháp luật và kiện tụng: Xấu – MẠNG: THỔ gặp năm MỘC là Tương khắc: Xấu – ĐỊA…