Chuyển tới nội dung

Câu hỏi 77: Tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não. Câu hỏi 78: Kinh là gì? Câu hỏi 79:Tụng chú như thế nào mới được thành tựu

  • bởi

Câu hỏi 77: Tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não

Con bạch Thầy! Con là Phật tử mới tu vậy con phải tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não ạ?

Trả Lời:

Đã là Kinh Phật thì Kinh nào cũng có thể diệt trừ được phiền não, nhưng mình phải thâm nhập được phải hiểu được rồi ứng dụng tu hành thì mới có thể giải được phiền não. Ví dụ như mình đang khổ mà tụng được Kinh nhân quả hiểu được nhân quả thì mình bớt khổ, bớt trách người trách trời trách đất. Hay tụng Kinh Thập Thiện, Bát Đại Nhân Giác… cũng trừ được phiền não. Điều cốt yếu là phải hiểu Kinh chứ không phải tụng ào ào mà không biết Kinh nói gì thì có tụng mãi thì phiền não vẫn hoàn phiền não. Về sau các Phật tử học cao thì nên đọc kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm là những bộ Kinh diệt phiền não rất nhanh và sẽ giúp mình thành tựu trên con đường tu hành.

Câu hỏi 78: Kinh là gì?

Con bạch Thầy! Thế nào thì được mới gọi là Kinh ạ?

Trả Lời:

Kinh là phải do Đức Phật thuyết ra. Nhưng có những bài Kinh không phải là do Đức Phật thuyết mà do chư thiên hay đệ tử Phật nói phù hợp với đạo lý mà Phật ấn chứng rồi thì cũng gọi là Kinh. Sau này có Lục Tổ Huệ Năng thuyết ra bộ Pháp Bảo Đàn, Tổ Quy Sơn nói ra bài Cảnh Sách cũng được gọi là Kinh, bên Tiểu thừa thì cũng có một bộ là Kinh Mi Tiên Vấn Đáp họ cũng gọi là Kinh. Cốt yếu là nội dung phải phù hợp với chân lý thì mới được gọi là Kinh.

Câu hỏi 79:Tụng chú như thế nào mới được thành tựu

Con bạch Thầy! Tụng chú như thế nào mới được thành tựu ạ?

Trả Lời:

Muốn tụng chú mà được thành tựu thì phải Tam Mật gia trì, thân mật, khẩu mật và ý mật. Tam nghiệp đều mật, đều thanh tịnh. Tụng chú cũng là một phương pháp để định tâm, tất cả những pháp tu của Phật giáo đều đưa đến chỗ an định tâm. Cho nên trong Bát Chánh đạo từ Chính Kiến rồi đến Chánh Định, tu gì thì tu tâm mà chưa an định thì chưa thành công. Tụng chú, niệm Phật cũng thế cũng phải đưa tâm về nơi an định, nhất tâm bất loạn thì sẽ thành tựu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Managed by tieusunhanvat.info DMCA.com Protection Status