Chuyển tới nội dung

Có phải khi tụng kinh niệm Phật mà hôn trầm là nghiệp còn nặng?

  • bởi

Câu hỏi 31: Kinh Tịnh Độ, Kinh Thiền

Con bạch Thầy! Con có nghe các bạn hữu tu Tịnh độ nói nên tụng kinh Di Đà, còn các bạn tu Thiền thì nói nên tụng kinh Thiền. Con thì là Phật tử tu Tịnh Độ, buổi tối thì con tụng kinh Di Đà, buổi sáng thì con có nên tụng kinh Thiền ( sám hối 6 căn ) không ạ

Trả Lời:

Mục đích Phật tử tu Tịnh độ là để vãng sinh. Nhưng muốn vãng sinh Tịnh độ cần phải đầy đủ công đức, phước báo, thiện căn. Trong mười nguyện của Đức Phổ Hiền có lời nguyện là sám hối nghiệp chướng.

Chúng ta phải xét nếu mình còn nhiều lỗi lầm thì mình phải sám hối. Chúng ta không nên bị chướng ngại, phân biệt nơi đó, tất cả đều là tu tâm. Nếu Phật tử cảm thấy có thể lên được thời khóa sám hối thì lên. Tu Tịnh độ không phải là không có sám hối. Ví dụ như: Ngũ Bách Danh, Hồng Danh, Từ Bi Thủy sám đều là pháp môn của pháp tu Tịnh độ.

Sám hối là ăn năn lỗi trước chừa bỏ lỗi sau, làm cho tâm mình được thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì mới vãng sinh Tịnh độ được. Mà Phật tử cũng không nên phân biệt đây là Thiền, đây là của Tịnh độ. Các Phật tử cứ tu hành bình thường tu theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền để vãng sinh Tịnh độ.

Câu hỏi 32: Tu xen tạp

Con bạch Thầy! Hằng ngày con tụng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, ngày nào con cũng duy trì như vậy. Nhưng khi có lễ cầu an hoặc cầu siêu thì hôm đó con không tụng kinh được chỉ làm lễ cầu an, cầu siêu thôi. Vậy con làm như vậy có phải là con tu tạp không ạ?

Trả Lời:

Tạp hay không là ở nơi tâm, chứ không phải là ở nơi thân. Người mà đã nhất tâm dù làm trăm công nghìn việc cũng không gọi là tu tạp. Các tổ sư ngày xưa đâu chỉ ngồi yên một chỗ, các Ngài đi đây đi đó để giáo hóa chúng sinh.

Nếu Phật tử cầu an hay cầu siêu mà nhất tâm thanh tịnh hướng Phật, thì không gọi là tu tạp. Mà đây là hành Bồ tát đạo vì tu không phải chỉ cầu an cho riêng mình mà còn cầu cho quốc thái, trong cho chúng sinh. Như vậy thế là tốt chứ không phải tu tạp.

Câu hỏi 33: Hôn trầm khi ngồi niệm Phật

Con bạch Thầy! Có một Thầy dạy con trong khi ngồi niệm Phật mà hôn trầm thì đấy là nghiệp còn nặng, vậy nên trì chú để tiêu bớt nghiệp. Nhưng một thầy khác lại bảo con là tham. Vậy mong thầy giải thích cho con chỗ này ạ?

Trả Lời:

Trên bước đường tu hành nếu mình bị chướng ngại thì đều là nghiệp chướng. Như vị Thầy trên dạy trì chú cũng là một cách diệt trừ nghiệp chướng, hoặc sám hối, làm phước cũng vậy. Hay là khi nghiệp chướng hết mình càng tinh tấn thì nghiệp chướng cũng bị diệt trừ.

Nếu Phật tử ngồi niệm Phật mà hôn trầm thì đi niệm Phật, ngồi niệm Phật mà buồn ngủ thì đi niệm Phật. Đối với việc tìm phương pháp để diệt trừ nghiệp chướng thì không gọi là tham. Phật chỉ quở việc tham đắm ngũ dục thôi, còn tham tu thì tốt cái này gọi là dục như ý túc.

Chứ không phải đạo Phật là bỏ hết tham, nếu không ham tu thì ai thành Phật được. Nhưng nếu tham tu mà thái quá thì cũng không được. Vậy Phật tử nên hiểu rõ chỗ này.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by hangphatcandle.com

DMCA.com Protection Status